Mae ein tîm Diogelwch Tân Busnes yn troi tuag at dechnoleg i ddarparu eu gwasanaethau yn ystod y pandemig coronafirws.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi llwyddo i ymestyn ei Statws Aur yng Ngwobrau Cymru Iach ar Waith.

Ym mis Chwefror 2021, yn anffodus collodd y Diffoddwr Tân, Carl Lewis, ei chwaer, Marie, i COVID-19. Er cof amdani, bydd Carl a'i gyd-ddiffoddwyr tân yng Ngorsaf Dân Llandeilo yn dringo mynydd Pen y Fan 5 gwaith, sef cyfanswm o 20 milltir, gan wisgo cyfarpar llawn y Diffoddwyr Tân, ynghyd â set o gyfarpar anadlu – bydd gwisgo hyn oll yn golygu 22.5 kg (3.5 stôn) ychwanegol ar ben pwysau eu corff eu hunain!

Mae diffoddwyr tân o Arberth, gyda chymorth y gymuned leol, wedi camu ymlaen i adeiladu llwybr a fydd yn galluogi plant ac oedolion, sy'n defnyddio cadeiriau olwyn, i gael mynediad at warchodfa natur yr ysgol.

Mae Liz Calligan, Cydlynydd yr Ardal Reoli ar gyfer ein Rhanbarth Gogleddol, yn bwriadu neidio fesul dau o awyren!  Mae'n gwneud hyn er cof am ein cyn-gydweithiwr a ffrind, Robbie Jones o Aberystwyth, a gollodd ei frwydr â chanser yn anffodus ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Systemau Chwistrellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Prif Swyddogion Tân (NFCC) eleni. Mae'r ymgyrch, a chynhelir rhwng 17 a 23 Mai, yn codi ymwybyddiaeth o fanteision systemau chwistrellu wrth gadw pobl ac adeiladau'n ddiogel rhag tân. Ym marn llawer o bobl, systemau chwistrellu yw'r dull ...

Gweithiwch gyda ni, nid yn ein herbyn yw cais gweithwyr brys ar ôl cynnydd yn nifer yr ymosodiadau MAE ymosodiadau ar weithwyr gwasanaethau brys ar gynnydd yng Nghymru yn ôl data newydd.  Bu mwy na 4,240 o ymosodiadau yn erbyn gweithwyr gwasanaethau brys, yn cynnwys yr heddlu, criwiau tân ac ambiwlans, yn y cyfnod rhwng Ebrill 2019 a Thachwedd 2020, sy’n cynrychioli cynnydd ...

Roedd dydd Mawrth 11 Mai 2021 yn nodi diwedd partneriaeth hynod o lwyddiannus rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a roddwyd ar waith i wella'r broses o gyflwyno'r brechlyn COVID-19 i gymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Ers mis Chwefror, mae Staff Diogelwch Cymunedol o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a ...

Wrth i'r tywydd wella a chyfyngiadau Covid-19 ddechrau llacio, rhagwelir cynnydd mewn gwyliau gartref gyda llawer yn dewis mynd ar wyliau ym mannau prydferth Cymru. Mae Gwasanaethau Tân ar draws Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliad Croeso Cymru a pherchnogion cartrefi gwyliau i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â chanllawiau newydd a chyfredol i barhau i gadw eu hunain a'u ...

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, bydd llawer ohonom yn brysur yn glanhau ein cartrefi ac yn tacluso ein gerddi er mwyn paratoi ar gyfer ein haf hyfryd yng Nghymru!!  Er bod cael cartref trefnus a gardd daclus yn ganlyniad dymunol, yn aml gall cael gwared ar y gwastraff fod yn dasg y mae'n well gan lawer o bobl fynd i'r afael â hi trwy losgi eu sbwriel mewn llosgydd gar ...