Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru’n cefnogi Wythnos Register My Appliance 26ain-30ain Ebrill 2021 Wrth i ni ddychwelyd i’r un hen drefn, yn ystod wythnos Register My Appliance, mae Gwasanaeth Tân ac Achub am atgoffa aelwydydd i fynd o amgylch y cartref a mynd ati i gofrestru’r dros 100 miliwn o hen gyfarpar a’m cynhaliodd ni a’n difyrrodd ni yn ystod y clo.  Dal ati i gre ...

Yn rhan o'i Brosiect Datblygu Ardal y Gogledd, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) wedi cyhoeddi y bydd gwaith datblygu yn dechrau yn fuan ar ei safle ym Mharc Noyadd, Llandrindod.   Bydd y gwaith, sy'n cael ei gydgysylltu gan Adran Ystadau GTACGC ac yn cael ei gyflawni mewn cydweithrediad â Lawray Architects, Design Team a T.A.D. Builders Ltd, y ...

Mae pecyn arloesol a gynlluniwyd gan ddiffoddwyr tân ar gyfer diffoddwyr tân wedi cael ei ddatgelu am y tro cyntaf erioed yng Nghymru. Mae'n garreg filltir ac yn achos balchder i griwiau o Gymry a fu'n cydweithio i lunio'r dyluniad uwch newydd mewn prosiect dwy flynedd arloesol a arweiniodd at y contract terfynol gyda’r cyflenwr Ballyclare.  Roedd recriwtiaid newydd sbon o Wa ...

Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ddiolch i Mia o Aberdaugleddau, sy'n chwech oed, am ei diffyg cyffro a'i gallu i feddwl yn gyflym wrth rybuddio cymydog i ffonio 999 i roi gwybod am dân mewn eiddo. Brynhawn Sul, 28 Mawrth 2021, roedd Mia yn cerdded heibio i gefn fflat pan sylwodd ar fwg yn dod allan o'r eiddo. Gan ei bod wedi cael ei dysgu am bwysigr ...

Roedd mesurau diogelwch rhag tân effeithiol yng Ngwesty'r Metropole wedi cyfrannu at atal lledaeniad tân. Dyna oedd casgliad ymchwiliad tân yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod, a gynhaliwyd yn dilyn tân yn yr eiddo ar nos Fawrth 13 Ebrill 2021. Pennodd yr ymchwiliad bod y tân yn un damweiniol. Daethpwyd â'r tân sylweddol o dan reolaeth, a'i ddiffodd, gan Ddiffoddwyr Tân o W ...

Ddydd Mawrth, 13/04/2021 am 6:25pm, ymatebodd criwiau o Landrindod, Llanfair-ym-Muallt, Rhayadr Gwy, Llanwrtyd, Talgarth a Threfyclo i dân mewn gwesty yn Llandrindod.

Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae grŵp newydd o arwyr y brechlyn wedi ymuno â thîm Bwrdd Iechyd Addysgu Powys; ac er eu bod yn newydd i frechu, nid ydynt yn newydd i fod yn arwyr. Os ydych wedi bod i Ganolfan Frechu Llanfair-ym-Muallt neu Ganolfan Frechu'r Drenewydd yn ddiweddar, efallai eich bod wedi gweld lifrau newydd ar hyd y lle – diffoddwyr tân. Mae Bwrdd Iech ...

Mae ein holl orsafoedd yn 'Hafanau Diogel' dynodedig, lle gall unrhyw aelod o'r cyhoedd – gan gynnwys plant a phobl ifanc – fynd os byddant yn teimlo'n anniogel mewn unrhyw sefyllfa. Os yw'r criwiau allan a bod angen help arnoch ar unwaith, ffoniwch 999. ...

Wrth i ni fwynhau tywydd cynhesach a mwy sych, hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru atgoffa'r cyhoedd fod cynnau tanau glaswellt nid yn unig yn anghyfreithlon ond hefyd yn beryglus i'w ddiffoddwyr tân, a hynny yn dilyn digwyddiad a arweiniodd at ddiffoddwr tân yn cael anaf cyhyrysgerbydol. Am 8:08pm ar ddydd Mawrth 30 Mawrth 2021, cafodd y Ganolfan Rheol ...

Ddydd Llun, 8 Mawrth 2021 am 05:50pm, cafodd y Ganolfan Rheoli Tân ar y Cyd wybod am dân yn yr awyr agored ger Marine Walk yn Ardal Forol Abertawe. Cafodd criw o Abertawe Canolog ei alw i'r digwyddiad. Roedd yr Heddlu hefyd yn bresennol. Canfuwyd bod y tân wedi'i gynnau'n fwriadol. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am 07:15pm. -- Am 10:42am heddiw, ddydd Mawrth 9 Mawr ...