Ddydd Mawrth, 09/03/2021 am 10:08pm, ymatebodd criwiau o Orllewin Abertawe, Reynoldston ac Abertawe Canolog i dân glaswellt ar Gomin Fairwood, Gŵyr. Roedd tri lleoliad tân ar wahân, a oedd yn gorchuddio tua 20 hectar o dir, yn wenfflam, a chredir iddo gael ei gynnau'n fwriadol. Defnyddiodd y diffoddwyr tân guryddion i ddiffodd y tân. Gadawodd y Gwasanaeth Tân y digwyddiad am ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn annog tendrau gan gyflenwyr addas i adeiladu Uned Hyfforddi Ymddygiad Tân Adrannol newydd sbon yn ei brif gyfleuster hyfforddi yng Nghoed-yr-iarll, Castell-nedd Port Talbot.   Mae'r tendr wedi'i gyhoeddi ar GwerthwchiGymru gwerthwchigymru.llyw.cymru/ a bydd yn agored o ddydd Llun, 8 Mawrth 2021, tan 12:00pm ddydd Gwe ...

Am 01:17 fore heddiw, ddydd Mawrth 2 Mawrth 2021, galwyd criwiau o Aberdaugleddau i dân mewn eiddo yn ardal Hakin yn Aberdaugleddau. Roedd y tân wedi'i gyfyngu i badell ar stôf yn ardal y gegin, a chafodd ei ddiffodd gan y diffoddwyr tân trwy iddynt ddefnyddio dau gyfarpar anadlu, jet olwyn piben a chamera delweddu thermol. Aeth y criwiau ati hefyd i awyru'r eiddo a gosod lar ...

Yn Cydweithio i Ddiogelu ein Cefn Gwlad a'n Gwlad Mae Ymgyrch Dawns Glaw, sy'n dasglu amlasiantaethol o arbenigwyr o asiantaethau allweddol ledled Cymru, wedi ailffurfio i leihau, a lle bo hynny'n bosibl, dileu effaith tanau glaswellt ledled Cymru. Bydd y tasglu, a sefydlwyd yn wreiddiol yn 2016 i fynd i'r afael â'r achosion o gynnau tanau glaswellt yn fwriadol ledled Cymru, ...

Os ydych yn berchen ar sosban sglodion, yna taflwch hi i ffwrdd. Mae yna opsiynau mwy diogel i ffrio eich bwyd, fel buddsoddi mewn peiriant ffrio dwfn trydan newydd neu ffrïwr aer.

Ddydd Sadwrn, 13 Chwefror 2021, am 8:46am, ymatebodd criwiau o Abertawe Canolog, Gorllewin Abertawe a Threforys i dân mewn eiddo amlddeiliadaeth yn ardal Sandfields, Abertawe. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar lawr cyntaf adeilad pedwar llawr. Roedd pobl yn gwacáu'r adeilad pan gyrhaeddodd y Gwasanaeth Tân. Cafodd mam a baban eu helpu allan o'r fflat, ar ail lawr yr eidd ...

Ddydd Mawrth, 09/02/2021 am 10:20pm, ymatebodd criwiau o Landrindod a Llanfair-ym-Muallt i dân mewn eiddo ger Llandrindod. Roedd y tân wedi'i leoli mewn fflat ar y llawr cyntaf, ac roedd y fflat yn llawn mwg. Rhoddodd Diffoddwyr Tân ofal i glaf gwryw a chlaf benyw cyn iddynt gael eu cludo i'r ysbyty gan y Gwasanaeth Ambiwlans. Llwyddodd y Diffoddwyr Tân hefyd i achub tair ca ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i wella'r broses o roi rhaglen frechu COVID-19 ar waith yng nghymunedau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Wrth i gam nesaf ei raglen frechu COVID-19 ddechrau, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cydnabod yr heriau yr oedd yn eu hwynebu wrth frechu tua 20,000 ...

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi uwchraddio ei ddarpariaethau achub o'r awyr. Ddydd Llun, 4 Ionawr 2021, gwnaed tair Ysgol Bwrdd Tro newydd sbon yn weithredol gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, ac aethant ar waith yng ngorsafoedd tân Treforys, Aberystwyth a Hwlffordd. Dywedodd Rheolwr y Grŵp, Ricky Woodhead, “Rydym yn falch ...

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar bob preswylydd i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru. Mae 138 o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd eisoes wedi cael eu cofnodi ledled ardal ein Gwasanaeth y gaeaf hwn. Dywedodd y Rheolwr Diogelwch ar y Ffyrdd, sef y Rheolwr Gorsaf Spencer Lewis:  “O ystyried niferoedd y gwrthdrawiadau traffig ffyrdd sydd wedi’u co ...