Os ydych chi'n fyfyriwr newydd, rydym yn deall bod hon yn bennod gyffrous newydd yn eich bywydau a byddwch yn fwyaf tebygol o symud i amgylchedd llety anghyfarwydd. Gall hyn gyflwyno ei risgiau ei hun ac mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried eich diogelwch eich hun wrth symud i lety newydd a chymryd peth amser i feddwl am yr hyn y gellir ei wneud i helpu i leihau'r risg o dân.

Lawrlwythwch ein Taflen Emoji (PDF, 412Kb)

 

Rhai awgrymiadau ar gyfer profiad myfyriwr diogel:

Dewch i adnabod eich eiddo. Datblygu cynllun dianc. Gwybod y llety y tu allan, a chael opsiynau i ddianc, a ddylai gynnwys cynllun B pe bai'r llwybrau dianc confensiynol yn cael eu blocio.

Dangoswch gariad i'ch larwm mwg a'i brofi yn rheolaidd - gallai arbed eich bywyd.

Sicrhewch fod larymau mwg yn bresennol ar bob lefel o'r eiddo, heb eu gorchuddio ac yn gweithredu. Os oes angen, sicrhewch fod synhwyrydd carbon monocsid yn bresennol. Profwch y synwyryddion yn rheolaidd

Pan fydd socedi yn brin, ceisiwch osgoi gorlwytho. Gall socedi ac addaswyr trydanol beri risg o dân wrth eu gorlwytho. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diffodd eitemau pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio, yn enwedig eitemau fel sythwyr a sychwyr gwallt.

Ystyriwch ddiogelwch o amgylch amgylchedd y gegin, gan gynnwys gosod eitemau trydanol fel tostwyr y dylid eu gosod i ffwrdd o beryglon fel llenni a phapur. Sicrhewch fod eitemau trydanol fel tostwyr yn cael eu cadw'n lân a'u gosod ymhell i ffwrdd o ddŵr.

Peidiwch byth â gadael coginio heb oruchwyliaeth a chymerwch ofal wrth ffrio gydag olew. Os yw padell yn mynd ar dân peidiwch byth â defnyddio dŵr. Diffoddwch y gwres os yw'n ddiogel i wneud hynny. Os yw o dan ddylanwad alcohol, peidiwch byth â cheisio coginio.

Mae'r rhan fwyaf o'r tanau y gelwir arnom mewn llety myfyrwyr yn cychwyn yn y gegin, fel arfer pan fydd coginio wedi'i adael heb oruchwyliaeth. Os ydych chi wedi bod yn yfed, rhowch gyfle i goginio. Os byddwch chi'n cwympo i gysgu a bod eich bwyd yn mynd ar dân, byddwch chi'n deffro gyda mwy na phen dolurus ... os byddwch chi'n deffro o gwbl

Bydd gan bob Prifysgol bwynt cyswllt ar gyfer diogelwch tân. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i landlordiaid a sefydliadau addysgol sicrhau bod y llety'n ddiogel. Gwybod eich hawliau a gyda phwy i siarad os byddwch chi'n gweld risg bosibl o dân. Cymryd cyfrifoldeb personol i godi unrhyw fater a welwch.

Os bydd tân yn digwydd,

EWCH ALLAN, ARHOSWCH ALLAN A FFONIWCH 999