Yn ystod yr haf, gall glaswellt a mynyddoedd fod yn sych iawn, sy'n golygu y bydd tân y byddwch yn ei gynnau'n fwriadol neu'n ddamweiniol yn yr awyr agored yn ymledu'n gyflym dros ben, gan ddinistrio popeth sydd o'i flaen. Ar y cyfan, ni chaiff y niwed i'r dirwedd oddi amgylch, na'r effaith ar nodweddion hanesyddol, cynefinoedd na bywyd gwyllt, eu cydnabod.

Tanau agored

  • Peidiwch â gadael tanau heb fod rhywun yn cadw llygad arnynt.
  • Dylai'r tân fod o leiaf ddeg metr o'r babell a dan y gwynt.
  • Adeiladwch bentwr o goed tân a fydd yn disgyn tuag at i mewn wrth losgi.
  • Sicrhewch fod tanau'n cael eu diffodd yn llwyr ar ôl i chi orffen eu defnyddio.
  • Cliriwch ddail a llystyfiant sych, ac ati, i greu cylch o bridd o amgylch y tân.
  • Sicrhewch nad yw unrhyw farwor sy'n cael eu dal gan y gwynt yn glanio ar bebyll neu garafannau pobl eraill.

 

Bydd yn gymydog da

  • Os ydych yn llosgi unrhyw beth yn eich gardd, mae’n bwysig eich bod yn ystyried os ydyw’r mwg yn effeithio ar eich cymdogion.
  • Gall y mwg o’ch tân orfodi pobl i gau eu ffenestri a’u hatal rhag oeri eu cartrefi. Mae pobl sydd gydag anawsterau anadlu ac anhwylder anadlol yn aml yn dioddef yn fwy mewn amodau poeth ac mae’r mwg, sydd yn dod o dân, yn medru gwneud eu cyflwr yn waeth.
  • Os yw eich cymdogion wedi hongian dillad allan i sychu, rowch wybod iddynt eich bod yn bwriadu cynnau tân fel y gallent gael cyfle i gasglu’r dillad cyn i chi ddechrau llosgi.
  • Byddwch yn barod i ddiffodd eich tân. Os yw cymydog yn cael ei effeithio gan eich tân, peidiwch â chymryd hi’n bersonol. Y peth ystyriol i wneud yw diffodd y tân a lleddfu ei anesmwythder.