Nid oes dim yn dweud yr haf fel tanio'r barbeciw a choginio yn yr awyr agored - ond rydyn ni'n mynychu digwyddiadau bob blwyddyn lle mae barbeciws wedi mynd allan o law.

P'un a ydych chi yn yr ardd neu allan yn gwersylla, dilynwch ein cyngor diogelwch a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mwynhau'ch barbeciw ac yn osgoi anafiadau, difrod i eiddo neu gefn gwlad:

Diogelwch Barbeciw

Er mwyn osgoi anafiadau, neu ddifrod i eiddo, dilynwch y rhagofalon syml hyn:

 • Peidiwch byth â gadael i farbeciw losgi heb fod rhywun yn cadw golwg arno.
 • Sicrhewch fod y barbeciw wedi'i osod ar safle gwastad, ac yn ddigon pell oddi wrth siediau, coed neu lwyni.
 • Cadwch blant, gemau awyr agored ac anifeiliaid anwes ymhell o'r ardal goginio.
 • Cadwch fwced o ddŵr neu dywod wrth law ar gyfer argyfyngau.
 • Sicrhewch fod y barbeciw yn glaear cyn ceisio ei symud.
 • PEIDIWCH â thywallt unrhyw hylifau fflamadwy (megis hylif tanio neu betrol) ar y glo ar farbeciw sydd ynghyn.

Os ydych yn defnyddio barbeciw tafladwy:

 • Rhaid ei osod ar arwyneb gwastad, a hynny ar frics neu slabiau palmant.
 • Rhowch farbeciws tafladwy mewn lleoliad sy'n ddigon pell o'r tŷ, sied neu ffensys.
 • Peidiwch â defnyddio barbeciws tafladwy ar feinciau cyhoeddus nac yn agos atynt.
 • Os ydych yn defnyddio barbeciw tafladwy, sicrhewch ei fod wedi oeri cyn ei roi yn y bin. Er mwyn osgoi cynnau tân, dylech adael iddo oeri am sawl awr ac yna ystyried arllwys dŵr drosto i sicrhau ei fod wedi diffodd.
 • Byddwch yn ofalus os ydych wedi defnyddio eich barbeciw ar dywod. Bydd y tywod oddi tano yn mynd yn ddigon poeth i losgi croen, a hynny am sawl awr ar ôl i'r barbeciw ddiffodd.
 • Defnyddiwch ddigon o olosg i orchuddio'r gwaelod i ddyfnder o tua 50 mm (dwy fodfedd) yn unig.
 • Defnyddiwch danwyr neu danwydd cynnau tân cydnabyddedig yn unig, a dim ond ar lo oer – defnyddiwch cyn lleied â phosibl, a pheidiwch byth â defnyddio petrol.
 • Peidiwch byth â rhoi lludw poeth yn syth i mewn i fin sbwriel neu fin olwynion – gallai doddi'r plastig ac achosi tân.
 • Sicrhewch fod y tap wedi'i droi i ffwrdd cyn newid y silindr nwy.
 • Newidiwch silindrau yn yr awyr agored os yw'n bosibl, neu mewn ardal sydd wedi'i hawyru'n dda.
 • Os ydych yn amau bod nwy yn gollwng o'r silindr neu'r pibellau, defnyddiwch frwsh i daenu dŵr a sebon o amgylch yr uniadau, a chadwch lygad am swigod – tynhewch i'w drwsio, ond peidiwch â gordynhau.
 • Ar ôl gorffen coginio, diffoddwch y silindr nwy cyn diffodd y rheolyddion, i sicrhau bod unrhyw nwy gweddilliol yn y pibellau yn cael ei ddefnyddio.