"Er gwaethaf yr heriau sylweddol sy'n ein hwynebu, rydym yn cydnabod er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn. Rydym bob amser yn agored i newid a ffynnu ar ddod o hyd i rai newydd a gwell. ffyrdd o wneud pethau.
Trwy gynllunio'n ofalus, gallwn ystyried yr hyn yr ydym am ei wneud yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir i sicrhau ein bod yn adolygu ein gweithredoedd atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus; gwella'r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes a rheoli ein hamgylchedd; ac, adeiladu gweithlu cynrychioliadol i'n helpu i ddarparu gwasanaethau sy'n gwbl gynhwysol. "

Prif Swyddog Tân: Roger Thomas

Ein gweledigaeth

Bod yn arweinydd byd ym maes ymateb i argyfwng a diogelwch cymunedol.

Ein cenhadaeth

Ymgysyllu, cysylltu, datblygu ac ysbrydoli pobl iddarparu gwasanaeth rhagorol.

Ein gwerthoedd

Gwneud y peth iawn.
Trin pobl â pharch.
Perfformio'n rhagorol.

Ein cynlluniau strategol

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2023/2024

Rydym ni wedi datblygu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft, sy'n nodi ein Hamcanion Gwella a Lles ar gyfer 2023/2024, ac wedi'u cynllunio i'n helpu i gyflawni'r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2022-2027.
Archwiliwch yn fanylach a rhannwch eich barn ynghylch a ydym yn gwneud pethau'n iawn

Am fwy o wybodaeth ewch i'r tudalennau Gwella Busnes Blynyddol.

Cynllun Gwelliant Busnes Blynyddol 2022/2023

Er mwyn ein helpu i gyflawni'r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2022-2027, rydym wedi datblygu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, sy'n nodi ein Amcanion Gwella a Lles ar gyfer 2022/2023.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r tudalennau Gwella Busnes Blynyddol

Cynllun Strategol
2022-2027

Mae ein Cynllun Strategol 2022-2026 yn tynnu sylw at ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac ymrwymiadau. Bydd y Cynllun hwn a'n hymrwymiadau yn cael eu cyflawni trwy'r Amcanion Gwella a Lles a nodir yn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol.


Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau'r Cynllun Strategol

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein Asesiadau Perfformiad Blynyddol

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2022/2023

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu sut rydym wedi perfformio yn erbyn yr Amcanion Gwella a Llesiant a osodwn ein hunain o fewn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol.

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2021/2022

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2021/2022. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-2026.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol.

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025 (PDF, 2.5Mb).

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau amgylcheddol

Adroddiad Blynyddol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 2021/2022

Mae'r Adroddiad hwn yn ymdrin â chyfnod ariannol 2021/22 ac yn crynhoi'r hyn a wnaed yn ystod un o'n blynyddoedd mwyaf heriol. Mae'n amlinellu ein perfformiad amgylcheddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a'r cynnydd tuag at ein Hamcanion Amgylcheddol.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Hadroddiad Amgylcheddol a Chynaliadwyedd arlein.

Strategaeth Cynaliadwyedd ac Amgylcheddol 5 Mlynedd 2020-2025

Mae ein Strategaeth Gynaliadwyedd ac Amgylcheddol yn nodi'r prif egwyddorion, cynigion a chamau gofynnol i leihau effeithiau amgylcheddol gweithgareddau a gweithrediadau'r Gwasanaethau.

Archwiliwch yn fwy manwl

Dadlwythwch ein Strategaeth Amgylcheddol 5 Mlynedd (PDF, 4.31Mb, yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
2020-2023

Rydym wedi cynhyrchu ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf i amlinellu'r hyn y gallwn ei wneud i wella ac annog bioamrywiaeth ar ein safleoedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf (PDF, 3.56Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau cydraddoldeb

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2020-2021

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho ein Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol diweddaraf (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi ein hymrwymiad i gymunedau canol a gorllewin Cymru am bum mlynedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, lawrlwythwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol diweddaraf (PDF, 1.57Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2019-2020

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol 2019/2020 (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau