"Er gwaethaf yr heriau sylweddol sy'n ein hwynebu, rydym yn cydnabod er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn. Rydym bob amser yn agored i newid a ffynnu ar ddod o hyd i rai newydd a gwell. ffyrdd o wneud pethau.
Trwy gynllunio'n ofalus, gallwn ystyried yr hyn yr ydym am ei wneud yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir i sicrhau ein bod yn adolygu ein gweithredoedd atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus; gwella'r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes a rheoli ein hamgylchedd; ac, adeiladu gweithlu cynrychioliadol i'n helpu i ddarparu gwasanaethau sy'n gwbl gynhwysol. "

Prif Swyddog Tân: Roger Thomas

Cynllun Rheoli Risg Cymunedol 2040

Ein Cynllun Rheoli Risgiau Cymunedol yn tynnu sylw at sut rydym yn bwriadu mynd i'r afael â'r risgiau, y bygythiadau a'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau a sut yr ydym yn bwriadu eu hwynebu a'u lleihau, gan sicrhau bod ein hasedau a'n hadnoddau yn cael eu defnyddio'n llwyddiannus, gan ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Darganfyddwch fwy am yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud drwy ddarllen allan Cynllun Rheoli Risg Cymunedol (CRMP) 2040.

Ein Asesiadau Perfformiad Blynyddol

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2022/2023

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu sut rydym wedi perfformio yn erbyn yr Amcanion Gwella a Llesiant a osodwn ein hunain o fewn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2022/2023.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol.

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2021/2022

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2021/2022. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-2026.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol.

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025 (PDF, 2.5Mb).

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau amgylcheddol

Adroddiad Blynyddol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 2021/2022

Mae'r Adroddiad hwn yn ymdrin â chyfnod ariannol 2021/22 ac yn crynhoi'r hyn a wnaed yn ystod un o'n blynyddoedd mwyaf heriol. Mae'n amlinellu ein perfformiad amgylcheddol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a'r cynnydd tuag at ein Hamcanion Amgylcheddol.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Hadroddiad Amgylcheddol a Chynaliadwyedd arlein.

Strategaeth Cynaliadwyedd ac Amgylcheddol 5 Mlynedd 2020-2025

Mae ein Strategaeth Gynaliadwyedd ac Amgylcheddol yn nodi'r prif egwyddorion, cynigion a chamau gofynnol i leihau effeithiau amgylcheddol gweithgareddau a gweithrediadau'r Gwasanaethau.

Archwiliwch yn fwy manwl

Dadlwythwch ein Strategaeth Amgylcheddol 5 Mlynedd (PDF, 4.31Mb, yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
2020-2023

Rydym wedi cynhyrchu ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf i amlinellu'r hyn y gallwn ei wneud i wella ac annog bioamrywiaeth ar ein safleoedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf (PDF, 3.56Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau cydraddoldeb

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2020-2021

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho ein Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol diweddaraf (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi ein hymrwymiad i gymunedau canol a gorllewin Cymru am bum mlynedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, lawrlwythwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol diweddaraf (PDF, 1.57Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2019-2020

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol 2019/2020 (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau strategol

Cynllun Gwella Busnes Blynyddol 2023/2024

Rydym ni wedi datblygu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol Drafft, sy'n nodi ein Hamcanion Gwella a Lles ar gyfer 2023/2024, ac wedi'u cynllunio i'n helpu i gyflawni'r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2022-2027.
Archwiliwch yn fanylach a rhannwch eich barn ynghylch a ydym yn gwneud pethau'n iawn

Am fwy o wybodaeth ewch i'r tudalennau Gwella Busnes Blynyddol.

Cynllun Gwelliant Busnes Blynyddol 2022/2023

Er mwyn ein helpu i gyflawni'r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2022-2027, rydym wedi datblygu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, sy'n nodi ein Amcanion Gwella a Lles ar gyfer 2022/2023.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r tudalennau Gwella Busnes Blynyddol

Cynllun Strategol
2022-2027

Mae ein Cynllun Strategol 2022-2026 yn tynnu sylw at ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac ymrwymiadau. Bydd y Cynllun hwn a'n hymrwymiadau yn cael eu cyflawni trwy'r Amcanion Gwella a Lles a nodir yn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol.


Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau'r Cynllun Strategol

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau