"Er gwaethaf yr heriau sylweddol sy'n ein hwynebu, rydym yn cydnabod er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i'n cymunedau, mae herio a gwella'r ffordd yr ydym yn gweithio yn bwysig iawn. Rydym bob amser yn agored i newid a ffynnu ar ddod o hyd i rai newydd a gwell. ffyrdd o wneud pethau.
Trwy gynllunio'n ofalus, gallwn ystyried yr hyn yr ydym am ei wneud yn y tymor byr, y tymor canolig a'r tymor hir i sicrhau ein bod yn adolygu ein gweithredoedd atal, amddiffyn ac ymateb yn barhaus; gwella'r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes a rheoli ein hamgylchedd; ac, adeiladu gweithlu cynrychioliadol i'n helpu i ddarparu gwasanaethau sy'n gwbl gynhwysol. "

Prif Swyddog Tân: Roger Thomas

Ein gweledigaeth

Bod yn arweinydd byd ym maes ymateb i argyfwng a diogelwch cymunedol.

Ein cenhadaeth

Ymgysyllu, cysylltu, datblygu ac ysbrydoli pobl iddarparu gwasanaeth rhagorol.

Ein gwerthoedd

Gwneud y peth iawn.
Trin pobl â pharch.
Perfformio'n rhagorol.

Ein cynlluniau strategol

Cynllun Strategol
2022-2027

Mae ein Cynllun Strategol 2022-2026 yn tynnu sylw at ein gweledigaeth, cenhadaeth, gwerthoedd ac ymrwymiadau. Bydd y Cynllun hwn a'n hymrwymiadau yn cael eu cyflawni trwy'r Amcanion Gwella a Lles a nodir yn ein Cynllun Gwella Busnes Blynyddol.


Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau'r Cynllun Strategol

Cynllun Gwelliant Busnes Blynyddol 2022/2023

Er mwyn ein helpu i gyflawni'r ymrwymiadau a amlinellir yn ein Cynllun Strategol 2022-2027, rydym wedi datblygu Cynllun Gwella Busnes Blynyddol, sy'n nodi ein Amcanion Gwella a Lles ar gyfer 2022/2023.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, ewch i'r tudalennau Gwella Busnes Blynyddol

Cynllun Corfforaethol
2021-2026

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch yr hyn yr ydym am ei gyflawni trwy lawrlytho'r Cynllun Corfforaethol (PDF, 2.5Mb).

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein Asesiadau Perfformiad Blynyddol

Asesiad Perfformiad Blynyddol 2020/2021

Mae’n bleser gennym gyflwyno ein Hasesiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer 2020/2021. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r modd yr ydym wedi perfformio o gymharu â’r Amcanion Gwella a Llesiant a bennwyd gennym yn ein Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2020-2025 (PDF, 2.5Mb).

Archwiliwch yn fwy manwl

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen Asesiad Perfformiad Blynyddol

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau amgylcheddol

Adroddiad Blynyddol yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 2020/2021

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Corfforaethol, sy'n nodi ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Hadroddiad Amgylcheddol a Chynaliadwyedd arlein

Strategaeth Cynaliadwyedd ac Amgylcheddol 5 Mlynedd 2020-2025

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Strategol ar gyfer 2016-2021.

Archwiliwch yn fwy manwl

Dadlwythwch ein Strategaeth Amgylcheddol 5 Mlynedd (PDF, 4.31Mb, yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth
2020-2023

Rydym wedi cynhyrchu ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf i amlinellu'r hyn y gallwn ei wneud i wella ac annog bioamrywiaeth ar ein safleoedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darllenwch ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth cyntaf (PDF, 3.56Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau cydraddoldeb

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2020-2021

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho ein Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol diweddaraf (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024

Mae ein Cynllun Strategol yn nodi ein hymrwymiad i gymunedau canol a gorllewin Cymru am bum mlynedd.

Archwiliwch yn fwy manwl

I gael mwy o wybodaeth, lawrlwythwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol diweddaraf (PDF, 1.57Mb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
2019-2020

Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith rydym wedi'i wneud i ymgysylltu â'n cymunedau, i gefnogi anghenion amrywiol ein staff, ac i ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn ein sefydliad ymhellach.

Archwiliwch yn fwy manwl

Darganfyddwch fwy trwy lawrlwytho Cynllun Cydraddoldeb Blynyddol 2019/2020 (PDF, 790Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau

Ein cynlluniau'r iaith Gymraeg

Adroddiad Safonau Iaith Cymraeg 2020-2021

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r camau rydym wedi'u cymryd dros y deuddeg mis diwethaf i fodloni a chynnal ein cydymffurfiad â'n Safonau Iaith Gymraeg.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein Hadroddiad Safonau Iaith Cymraeg diweddaraf (PDF, 465Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd)

Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg

Rydym yn falch iawn o gyflwyno ein Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg ar gyfer 2016-2021.

Archwiliwch yn fwy manwl

Dadlwythwch ein Cynllun Gweithredu Iaith Gymraeg (PDF, 236Kb, yn agor mewn ffenestr newydd)

 

Adroddiad Safonau Iaith Cymraeg 2019-2020

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r camau rydym wedi'u cymryd dros y deuddeg mis diwethaf i fodloni a chynnal ein cydymffurfiad â'n Safonau Iaith Gymraeg.

Archwiliwch yn fwy manwl

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch Adroddiad Safonau Cymraeg 2019-2020 (PDF, 465Kb, yn agor mewn ffenestr / tab newydd).

Archif dogfennau

 

I lawrlwytho fersiynau blaenorol o'n dogfennau, ymwelwch â'n Archif Cynlluniau a Pholisïau