Faint mae’r Gwasanaeth yn costio?

​Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn derbyn mwyafrif ei gyllid trwy gyfrwng ardollau oddi wrth y chwe Awdurdod Unedol yn ein hardal.

 

Ein cyllideb ar gyfer 2022/23 yw £53,824,230

Cyflogeion Gweithredol £31,682,480
Costau Cymorth Anweithredol £9,268,960
Cludiant £2,351,600
Adeiladau £2,932,100
Cyflenwadau a Gwasanaethau, gan gynnwys yswiriant £5,184,100
Ariannu Cyfalaf a Lesio £4,747,900

 

​Mae isod yn nodi’r gyfran y gwnaeth y chwe Awdurdod Unedol gyfrannu tuag at ein cyllideb refeniw.
 • Sir Gâr £11.2M
 • Ceredigion £4.2M
 • Castell-nedd Port Talbot £8.5M
 • Sir Penfro £7.4M
 • Powys £7.8M
 • Abertawe £14.7M
Sut yr ydym yn ei wario

Rydym yn defnyddio ein cyllid i ddarparu ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys gweithgareddau atal, amddiffyn ac ymateb. O'r gyllideb, caiff:

 • Caiff 74% ei wario ar weithgareddau Gweithredol
 • 18% ei wario ar weithgareddau Anweithredol
 • 8% ar Ariannu Cyfalaf a Prydlesu

Mae'r gwasanaeth a ddarparwn yn seiliedig ar risg ac nid yn seiliedig ar alw. Mae'r amrywiaeth o risgiau, dros ardal ddaearyddol enfawr, yn amrywio o:

 • Diwydiannau petrocemegol mawr yn Aberdaugleddau a Llansawel

 • Cytrefi poblog iawn Abertawe, Port Talbot a Llanelli

 • Arfordir helaeth gyda phorthladdoedd rhyngwladol mawr a dyfrffyrdd mewndirol helaeth

 • Cymuned ffermio helaeth a llawer o ddiwydiannau ysgafn eraill ledled yr ardal.

Mae'r Gwasanaeth wedi gwneud arbedion effeithlonrwydd sylweddol ers 2010 ond mae'n parhau i wynebu heriau ariannol wrth gyflawni ei holl gyfrifoldebau yn erbyn cwymp toriadau mewn gwariant cyhoeddus. Gyda chyllideb refeniw flynyddol o £ 46.8 miliwn mae'r Gwasanaeth wedi ymrwymo i wella effeithlonrwydd tra'n cynnal darpariaeth o ansawdd uchel.

 

Buddsoddiadau Cyfalaf

Mae gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru raglen dreigl o fuddsoddiad cyfalaf. Mae'r rhaglen 5 mlynedd gyfredol rhwng 2021/22 i 2025/26 wedi nodi gwerth £40.8m miliwn o brosiectau yn amrywio o raglenni blynyddol ar gyfer cynnal a chadw sefydlogrwydd eiddo, adnewyddu cerbydau ac offer i brosiectau mawr ar gyfer cyfleusterau newydd.

Ariennir buddsoddiad cyfalaf trwy fenthyciadau, derbyniadau cyfalaf, cyfraniadau cyfalaf, cronfeydd wrth gefn, prydlesi a grantiau Llywodraeth Cymru.