Gyrru Yn Yr HafYn ystod anterth y tymor gwyliau mae angen i ddefnyddwyr y ffyrdd fod yn fwy ymwybodol, nid yn unig o fwy o draffig ond o yrru ar ffyrdd sy'n anghyfarwydd.Mae yna lawer o ffactorau y dylech eu hystyried wrth yrru mewn unrhyw amodau neu amgylchiadau, ac mae gennym gyngor gwych ar ddiogelwch a allai wneud eich trip neu eich gwyliau haf yn llai o straen. Os ydych yn teithio mewn ardal nad ydych yn gyfarwydd â hi, cymerwch eich amser a chynlluniwch eich llwybr cyn cychwyn.

Gall gyrru ar ffyrdd anghyfarwydd a chyda mwy o draffig dynnu eich sylw oddi ar y ffordd.  Byddwch yn ymwybodol o'ch llwybrau a chynlluniwch ymlaen llaw.  Mae sicrhau bod eich cerbyd yn ddiogel ar gyfer y ffyrdd cyn siwrneiau hir hefyd yn allweddol ac wrth gwrs, cadw eich teulu'n ddiogel.”

Spencer Lewis, Rheolwr Diogelwch y FfyrddYdy'ch car yn barod ar gyfer yr haf?Dilynwch ein canllawiau syml ar gyfer taith fwy cyfforddus, mwy diogel yr haf hwn.Rhowch y cyfle gorau i chi eich hun i yrru mewn modd hamddenol trwy barcio yn y cysgod neu trwy ddefnyddio cysgodlenni ar ddiwrnodau poeth. Cyn dechrau'r daith, bydd caniatáu ychydig funudau ychwanegol i agor drysau a ffenestri er mwyn cylchredeg aer cynnes, neu ddefnyddio'r system aerdymheru, yn helpu i oeri eich car ac osgoi anghysur uniongyrchol y gwres.

Mae'r dechnoleg ddiweddaraf i geir yn eich galluogi i ragosod eich tymheredd delfrydol cyn i chi gamu i'r car hyd yn oed. Mwynhewch y moethusrwydd o allu addasu i hyd at bedwar o barthau hinsawdd yn eich car, sy'n golygu y gallwch chi a'ch teithwyr fwynhau'r cysur eithaf ym mhob tywydd.

Mae teiars yn fwy tebygol o ffrwydro mewn tywydd poethach.

Yn ôl yr AA, bydd cyflwr teiars sydd eisoes wedi'u difrodi a heb ddigon o aer ynddynt yn gwaethygu ymhellach mewn tymereddau uwch, sy'n cynyddu'r tebygolrwydd y byddant yn ffrwydro neu'n cael twll.

Cyn dechrau'r daith, mae'n hynod bwysig eich bod yn gwirio bod gwasgedd aer y teiars ar ei lefel orau posibl, yn ogystal â gwasgedd aer teiars unrhyw beth y gallech fod yn ei dynnu, a dylech newid y teiars hynny sy'n amlygu arwyddion o graciau ar eu hochrau neu yn rhigolau'r gwadnau.

Tyre blowouts are a more common occurrence in hotter weather.

According to the AA, tyres with existing damage that are under inflated will become even more aggravated in higher temperatures, which increases the likelihood of blowouts and punctures.

Before setting off, it is extremely important to check your tyre pressure is at the optimum level, as well as anything you may be towing and replace those that show any signs of cracking in the sidewall or tread grooves.


Diogelwch gyrwyr yn ystod yr haf

Dilynwch ein canllawiau syml ar gyfer taith fwy cyfforddus, mwy diogel yr haf hwn.Mae'n hynod bwysig eich bod yn yfed digon o hylifau pan fyddwch wedi eich dal mewn tagfa draffig hir yn yr heulwen grasboeth. Ewch â digonedd o ddŵr oer gyda chi cyn dechrau ar deithiau hirach – digon i chi a'ch teithwyr i gyd. Mae buddsoddi mewn poteli diodydd wedi'u hinswleiddio ar gyfer y plant yn ffordd wych o sicrhau ffynhonnell o ddŵr oer yn y car, yn enwedig ar ôl diwrnod hir o antur.

Os yw eich clefyd y gwair yn arbennig o wael, mae'n well cael rhywun arall i yrru os gallwch.

Hefyd,

 • Sicrhewch nad yw unrhyw feddyginiaeth yr ydych yn ei chymryd yn eich gwneud yn gysglyd.
 • Caewch y ffenestri a'r awyrellau aer i leihau'r gronynnau paill yn y car.
 • Glanhewch y matiau a'r carpedi yn rheolaidd i gael gwared ar lwch.
 • Cadwch hancesi papur wrth law.
 • Gwisgwch sbectol haul i rwystro'r heulwen lachar.
 • Arafwch a chadwch yn ôl os ydych yn teimlo eich bod ar fin tisian – ni fyddwch yn gweld dim am hyd at 100 metr os byddwch yn teithio ar gyflymdra o 70 mya.

Ar ddiwrnodau cynnes, heulog mae pobl yn heidio i erddi cwrw, barbeciws a gwyliau. O ganlyniad, mae yfed a gyrru yn ystod yr haf yn broblem fawr bob blwyddyn.

Cyn mynd allan i ddigwyddiad cymdeithasol yn yr haf, ystyriwch y modd y byddwch yn cyrraedd adref. Peidiwch ag yfed alcohol os ydych yn gyrru, a threfnwch ffordd arall o deithio os ydych am yfed. Fel hyn, gallwch fwynhau'r tywydd poeth heb beryglu eich bywyd chi na bywydau pobl eraill.


Bod yn ddiogel ar y ffordd

Dilynwch ein canllawiau syml ar gyfer taith fwy cyfforddus, mwy diogel yr haf hwn.Mae nam ar y golwg oherwydd yr haul yn achos cyffredin o ddamweiniau yn ystod yr haf. Newidiwch weipars y sgrin wynt os ydynt wedi treulio er mwyn helpu i gadw'r sgrin yn lân, a defnyddiwch sbectol haul a chysgodlenni uwch eich pen i helpu i gadw'r haul o'ch llygaid.

Mae sgriniau gwynt hefyd yn mynd yn fudr iawn mewn tywydd sych, a gall marciau waethygu llacharedd yr haul. Bydd digonedd o hylif glanhau sgriniau gwynt yn eich helpu i weld yn glir yn yr haul – yn enwedig wrth deithio pan fydd yr haul yn isel, fel arfer wrth deithio yn ôl ac ymlaen i'r gwaith.

Mae'n rhaid i yrwyr rannu'r ffyrdd â llawer mwy na cheir yn unig yn ystod misoedd yr haf. Mae tywydd braf a diwrnodau hirach yn denu llawer mwy o dractorau, carafannau, marchogion, beicwyr a cherddwyr.

Mae'n hanfodol eich bod yn cadw'n effro pan fyddwch yn gyrru ar hyd lonydd gwledig yn benodol, gan osgoi unrhyw risgiau wrth oddiweddyd a allai achosi damwain.

Mae beicwyr modur yn ymddangos yn amlach hefyd, felly edrychwch ddwywaith bob amser i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r hyn sydd o'ch cwmpas.

Cadwch bellter digonol y tu ôl i dractor.

Cofiwch y gall tractor fod yn hirach nag y mae'n ymddangos – gallai fod llwythwr ar y tu blaen.

Cyn goddiweddyd, sicrhewch fod gennych ddigon o le i fynd heibio.

Yn olaf, rydym bob amser yn talu'r pris am yr ychydig dywydd braf a gawn ym Mhrydain. Byddwch yn barod i addasu eich dull o yrru os bydd unrhyw newidiadau sydyn yn y tywydd, gan fod gyrru trwy stormydd trwm yr haf yn dod â set hollol wahanol o heriau yn ei sgil.


Cofiwch y 5 Angheuol

 • Peidiwch â gyrru dan ddylanwad alcohol/cyffuriau
 • Peidiwch â goryrru
 • Peidiwch â gyrru'n ddiofal
 • Gwisgwch wregys diogelwch
 • Diffoddwch eich dyfais

 


Anifeiliaid anwes mewn cerbydau


Mae gormod o bobl yn dal i feddwl ei bod yn dderbyniol gadael eu ci yn y car yn ystod yr haf. Yn ôl yr RSPCA, os yw'r tymheredd yn 22 oC y tu allan, gall y tu mewn i'r cerbyd gyrraedd 47 oC cyn pen awr, a all arwain at ganlyniadau peryglus a thorcalonnus.

Nid yw parcio mewn cysgod neu agor y ffenestri, hyd yn oed, yn gwneud y car yn lle diogel i gi yn yr haf. Felly, oni bai eich bod yn gallu mynd â'ch ci gyda chi i le bynnag yr ewch chi, gadewch ef gartref, yn ddiogel.

Am mwy o wybodaeth diogelwch yr haf, ewch i safle we'r RSPCA (agor yn ffenest/tab newydd)