Diogelwch ar y Ffyrdd yn y Gaeaf

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn galw ar yr holl cymunedau i gymryd gofal ychwanegol wrth yrru'r gaeaf hwn. Mae'r gaeaf, o'r holl dymhorau, yn gofyn am y gofal a'r sylw mwyaf os ydych chi'n mynd i aros yn ddiogel ar y ffyrdd.

Bydd gwneud paratoadau syml i'ch cerbyd tra hefyd yn ystyried y tywydd a'r ffyrdd presennol, cynllunio llwybrau cyn cychwyn ac addasu eich steil gyrru i weddu i'r amodau i gyd yn helpu i leihau'r risgiau'r gaeaf hwn.

Ydy eich car yn barod am y gaeaf?

Dyma ychydig o wiriadau y gallwch eu gwneud, i sicrhau bod eich car yn barod am dywydd gwael:

 • Cadwch y goleuadau, y ffenestri a'r drychau yn lân ac yn rhydd o rew ac eira
 • Sicrhewch fod sychwyr a goleuadau mewn cyflwr da
 • Ychwanegwch wrth-rewi i'r rheiddiadur ac ychwanegyn gaeaf i'r poteli golchwr sgrin wynt
 • Gwiriwch fod gan deiars ddigon o ddyfnder gwadn a'u bod yn cael eu cynnal ar y pwysau cywir
 • Paciwch sgrafell eira / iâ, dad-icer, rhaw eira, het, menig, esgidiau uchel, fflachlamp, potel ddŵr a phecyn cymorth cyntaf. Ar gyfer teithiau hirach, dylech fynd â blancedi, byrbryd a fflasg o ddiod gynnes.
 • Golchwch y car yn aml i gael gwared ar yr halen a'r baw sy'n cronni dros y gaeaf.
 • Cadwch danc llawn o danwydd bob amser - ni wyddoch byth pryd y gallech gael oedi.
 • Peidiwch â defnyddio dŵr i ddadmer y ffenestri

Byddwch yn barod am dywydd gwael

Os ydych chi'n bwriadu gwneud taith, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod am y tywydd o'ch blaen:

 • Gwiriwch ragolygon tywydd lleol a chenedlaethol cyn i chi gychwyn,
 • Gwrandewch ar radio lleol i gael y diweddariadau tywydd a thraffig diweddaraf,
 • Gadewch i rywun wybod i ble'r ydych chi'n mynd a pha mor hir ddylai'r daith fynd â chi,
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi gwiriad gaeaf i'ch car cyn i chi gychwyn,
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwefru'ch ffôn symudol, rhag ofn y bydd angen i chi wneud galwad frys,
 • Gofynnwch i'ch hun, a oes angen eich taith?

Gyrru yn y gaeaf

Os yw'ch taith yn hanfodol a bod yn rhaid i chi yrru, gallwch gadw'ch hun ac eraill yn ddiogel trwy:

 • Arafu,
 • Gan gadw pellter mwy rhyngoch chi a'r cerbyd o'ch blaen, gall pellteroedd stopio fod yn hirach pan fydd wyneb y ffordd yn wlyb, wedi'i orchuddio gan eira neu'n rhewllyd, cynyddu'r rheol 2 eiliad i 4 eiliad neu hyd yn oed yn fwy. Ewch i'r Cod Priffyrdd ar-lein i gael mwy o wybodaeth am Stopio Pellter (yn agor mewn tab / ffenestr newydd),
 • Neilltuo amser ychwanegol i wneud eich taith,
 • Cadwch eich ffôn symudol wedi'i wefru'n llawn, ond peidiwch byth â'i ddefnyddio wrth yrru,
 • Ar ddiwrnodau oerach, byddwch yn arbennig o ofalus, gall ffyrdd gwledig, coed a gwrychoedd atal yr haul rhag cyrraedd arwynebau ffyrdd, a all fod yn rhewllyd o hyd pan fydd y cyfan o gwmpas wedi dadmer.

Gyrru mewn amodau rhewllyd

Gyrrwch yn hynod ofalus pan fydd y ffyrdd yn rhewllyd. Mae'n rhaid osgoi gweithredoedd sydyn oherwydd gallai'r rhain achosi colli rheolaeth. Yn ôl Cod y Briffordd dylech:

 • gyrru ar gyflymder araf mewn gêr mor uchel â phosib; cyflymu a brecio'n ysgafn iawn,
 • gyrru'n arbennig o araf ar droadau lle mae colli rheolaeth yn fwy tebygol. Brêc yn raddol ar y syth cyn i chi gyrraedd tro. Ar ôl arafu,
 • llywio'n llyfn o amgylch y tro, gan osgoi gweithredoedd sydyn,
 • gwiriwch eich gafael ar wyneb y ffordd pan fydd eira neu rew trwy ddewis lle diogel i frecio'n ysgafn. Os yw'r llyw yn teimlo'n anymatebol
 • gall hyn ddangos rhew a'ch cerbyd yn colli ei afael ar y ffordd. Wrth deithio ar rew, nid yw teiars yn gwneud bron unrhyw sŵn. 

Gyrru mewn yn yr eira

Mae Cod y Briffordd yn cynghori, wrth yrru mewn tywydd rhewllyd neu eira:

 • gyrru gyda gofal, hyd yn oed os yw'r ffyrdd wedi cael eu trin,
 • cadwch ymhell yn ôl oddi wrth ddefnyddiwr y ffordd o'i flaen oherwydd gall pellteroedd stopio fod ddeg gwaith yn fwy nag ar ffyrdd sych,
 • cymerwch ofal wrth oddiweddyd cerbydau sy'n taenu halen neu ddad-icer arall, yn enwedig os ydych chi'n reidio beic modur neu feic,
 • gwyliwch am goed eira a allai daflu eira ar y naill ochr neu'r llall. Peidiwch â'u goddiweddyd oni bai bod y lôn rydych chi'n bwriadu ei defnyddio wedi'i chlirio,
 • byddwch yn barod i'r amodau ffyrdd newid dros bellteroedd cymharol fyr,
 • gwrandewch ar fwletinau teithio a nodwch arwyddion neges amrywiol a allai ddarparu gwybodaeth am y tywydd, ffyrdd a thraffig o'ch blaen.

Beth i'w wneud os ewch yn sownd y tu ôl i lorïau graeanu

Bydd digon o lorïau graeanu allan ar y ffyrdd y gaeaf hwn - ond beth ddylech chi ei wneud os mai chi yw'r un anlwcus sy'n dod i ben yn dilyn un?

 • Gwyliwch am eu goleuadau rhybuddio oren, dim ond pan fydd eu goleuadau rhybuddio oren a’u harwyddion ‘taenu’ yn cael eu goleuo y mae graeanwyr yn gyffredinol yn dosbarthu halen. Os nad ydyn nhw, rydych chi'n gyffredinol ddiogel i'w dilyn ar bellter arferol. Ond byddwch yn wyliadwrus y gallent ddechrau gwasgaru graean ar unrhyw adeg,
 • Rhowch ddigon o le i'ch hun, nid ydych chi am i'ch car gael ei chwistrellu â halen graeanu,
 • Gadewch ystafell ychwanegol wrth gyffyrdd,
 • Peidiwch â goddiweddyd oni bai bod gennych chi ddigon o le i wneud hynny, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n pasio'n gyflym ac yn ddiogel, gan aros o fewn y cyfyngiadau cyflymder a'r deddfau traffig bob amser.

Peidiwch ag anghofio'r 5 Angheuol

 • Gyrru’n Ddiofal
 • Gyrru dan Ddylanwad Alcohol a Chyffuriau
 • Methu â gwisgo Gwregys Diogelwch
 • Defnyddio Ffôn Symudol (neu Ddyfais Llywio â Lloeren)
 • Goryrru