Defnyddir y term nwyddau gwynion i gwmpasu'r eitemau trydanol mawr sydd gennym ni i gyd yn ein cartrefi ac mae'n cynnwys offer amrywiol o oergelloedd a pheiriannau golchi dillad i sugnwyr llwch a thecellau. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn argymell bod pobl yn cofrestru eu hoffer er mwyn iddynt gael gwybod cyn gynted â phosibl os bydd pryderon diogelwch neu alw cynnyrch yn ôl yn berthnasol i’r offer yn eu cartref.

Er mwyn ei gwneud yn haws i bobl gael gwybod a yw offer wedi cael eu galw'n ôl, mae Cymdeithas y Gwneuthurwyr Offer Domestig (AMEDA) wedi sefydlu gwefan am ddim lle gallwch gofrestru'r holl offer a ddefnyddiwch gartref. Os caiff yr offer hyn eu galw yn ôl, bydd y gwneuthurwr yn gallu cysylltu â chi ar unwaith i drefnu eich bod yn cael offer yn eu lle neu fod gwaith yn cael ei wneud ar eich offer i'w gwneud yn ddiogel.

I cofrestu eich nwyddau gwynion ewch i safle we uniaith Saesneg Register my Appliance (yn agor yn ffenest/tab newydd)

Cyngor ar Ddefnyddio Peiriannau Sychu Dillad yn Ddiogel
  • Dylech bob amser ddilyn cyfarwyddiadau'r gweneuthurwr o ran sut i ddefnyddio'r peiriant a'i gynnal a'i gadw.

  • Dylech lanhau'r trap lint bob tro ar ôl defnyddio'r peiriant - gall croniadau o lint neu fflwff achosi tanau.

  • Peidiwch â gorlwytho socedi â phlygiau – mae watedd uchel peiriant sychu dillad yn golygu bod angen ei soced 13 amp ei hun arno.

  • Cadwch lygad cyson ar beiriannau – peidiwch â rhoi dillad i sychu yn y peiriant cyn gadael y tŷ neu cyn mynd i'r gwely. Gall peiriannau sychu dillad gynnwys motorau pwerus â rhannau sy'n symud yn gyflym ac sy'n mynd yn boeth iawn.

  • Peidiwch ag anwybyddu rhybuddion – os bydd arogl llosgi neu os bydd eich dillad yn teimlo'n boethach na'r arfer ar ddiwedd cylchred, trefnwch i'ch peiriant gael ei brofi.

  • Peidiwch â gorlwytho eich peiriant sychu dillad na rhoi eitemau ynddo sydd wedi'u defnyddio i amsugno hylifau fflamadwy, gan gynnwys olew coginio.